Na udržitelné financování dosáhnou firmy s ESG due diligence. Co to znamená?

11.4.2023
Dopady na lidská práva a životní prostředí v globálních dodavatelských řetězcích představují zásadní obchodní riziko a narušují férovou hospodářskou soutěž. Evropská unie si klade za cíl přesměrovat soukromé a veřejné finance do činností podporujících transformaci směrem k udržitelné ekonomice.
Obchodní aktivity firem však nesplní požadavky na udržitelnost, pokud jejich dodavatelské a potažmo hodnotové řetězce budou spojeny s odlesňováním, nucenou a dětskou práci a podobnými dopady. Nástroj, který podnikům pomůže vyrovnat se s těmito riziky a kvalifikovat se pro udržitelné financování, je ESG due diligence.
Due diligence v oblasti lidských práv a životního prostředí je koncept vyvinutý OSN, jehož cílem je pomoct firmám identifikovat a řešit jejich dopady na lidská práva a životní prostředí. Podporují ho lídři v udržitelnosti mezi firmami a investory, reportovací standardy jako jsou GRI, evropské státy i samotná EU - Evropská komise v prvním kvartálu roku 2022 představí návrh nové due diligence legislativy.
Co přesně mají v rámci ESG due diligence firmy dělat a co reportovat upřesní směrnice EU známá pod zkratkou CSRD.
Díky tomu se ESG due diligence velmi rychle stává důležitou součástí proměny podnikání. Pro firmy však může být obtížné pochopit, co přesně mají v rámci due diligence dělat a co reportovat, a to zejména kvůli rozdílným požadavkům investorů a nejasnostem v právních předpisech.
K řešení tohoto problému má přispět připravovaná směrnice EU o reportování o udržitelnosti (CSRD) a s ní spojené reportovací standardy. Nová legislativa reaguje na poptávku investorů po informacích o dopadech a plánech firem v oblastech, jako je klimatická změna a lidská práva. Připravované standardy mají pomoct podnikům identifikovat významné sociální a environmentální problémy a informace, které by měly zveřejňovat, a vyhnout se tak reputačním rizikům. 

ESG due diligence umožňuje předcházet rizikům

Due diligence popisuje opatření podniknutá k identifikaci a řešení nastalých i možných negativních dopadů na lidská práva a životní prostředí. Netýká se jen rizik vzniklých v důsledku vlastních aktivit firmy, ale také rizik v dodavatelském řetězci a ve službách, které firma využívá. Due diligence řeší rizika, která se mohou týkat všech firem (obtěžování na pracovišti, zneužití produktů a služeb nebo soukromí osobních údajů), ale také závažné sektorové problémy v globálních dodavatelských řetězcích.
Čím větší je zapojení firmy do vysoce rizikových obchodních činností, dodavatelských řetězců a čím větší je její vliv, tím podrobnější informace musí firma poskytnout, aby prokázala, že jednala v souladu s due diligence. V případě, že společnost sama přispěje ke vzniku negativního dopadu, musí přijmout rázná opatření k jeho odstranění. Dopady v dodavatelském řetězci jsou však často mimo přímou kontrolu dané firmy. V takové situaci je klíčovým hlediskem to, zda společnost vynaložila dostatečné úsilí k dosažení kladných dopadů na lidská práva a životní prostředí. 

Due diligence v oblasti lidských práv nesplňuje velká část firem 

Schopnost firem prokázat svým klientům a investorům, že mají spolehlivý systém due diligence, bude zásadní pro jejich růst i udržení obchodních partnerů. Nejnovější výzkum Alliance for Corporate Transparency pod vedením Frank Bold ukázal, že současné reportování o due diligence je nedostatečné. Pouze jedna společnost ze třinácti velkých českých firem zveřejňuje rizika spojená s oblastí lidských práv a popisuje proces due diligence. Oproti tomu například v Německu nebo ve Španělsku proces due diligence popisuje více jak 40 procent firem. 
Nařízení o Taxonomii udržitelných aktivit určuje, jaké činnosti se pro zelené financování kvalifikují.
Evropská unie přitom přijímá komplexní strategii udržitelného financování s cílem mobilizovat více než 1 bilion eur veřejných a soukromých investic na podporu udržitelných aktivit. Pro tento účel bylo přijato Nařízení o Taxonomii udržitelných aktivit, které určuje, jaké činnosti se pro zelené financování kvalifikují. Aby se zabránilo tomu, že firmy pouze odsunou rizika negativních dopadů do dodavatelských řetězců, musí firmy doložit, že pro minimalizaci těchto rizik mají zavedený systém due diligence.
Tento princip bude kromě taxonomie EU zohledněný i v tvorbě zelených a sociálních dluhopisů EU. Proto je nutné, aby firmy dokázaly informace o due diligence správně a smysluplně reportovat. Z našich zkušeností s prací s byznysem v Česku, víme, že takové záruky po firmách vyžadují i američtí investoři (např. původ materiálů pro fotovoltaické panely a podmínky jejich výroby). 

EU standardy pro reporting pomohou firmám i investorům 

Zatím neexistují pro reportování o due diligence žádná jednotná pravidla, což přináší riziko greenwashingu a znevýhodňuje firmy, jejichž obchodní modely nejsou spjaty se systémovými problémy v oblasti lidských práv a životního prostředí. Týká se to zejména malých a středních podniků, ale také větších firem, které mají robustní strategii udržitelnosti a provádějí due diligence. 
Aby se odstranila nejasnost a nejednotnost, vyvíjí Evropská komise jednotné reportovací standardy, podobně jako je tomu v oblasti finančního reportingu.
Bez jasných standardů je pro investory, banky a pojišťovny obtížné mezi těmito společnostmi a jejich méně odpovědnými konkurenty rozlišovat. V praxi dochází k tomu, že finanční instituce, které se pokouší do svého rozhodování integrovat posouzení due diligence, používají velmi odlišné metodiky a ukazatele, případně jsou závislé na posudcích ratingových agentur a konzultačních společností.  
Aby se odstranila nejasnost a nejednotnost v této oblasti, vyvíjí Evropská komise, respektive pracovní skupina EFRAG, jednotné reportovací standardy, podobně jako je tomu v oblasti finančního reportingu. Tyto standardy mají objasnit, jaké informace by měly firmy zveřejňovat o due diligence, hlavních negativních dopadech a přijatých opatřeních. Vývoj standardů sledujeme přímo jako členové pracovní skupiny EFRAG.

Frank Bold a služby v ESG

Právníci Frank Bold se přímo podílejí na tvorbě balíčku legislativy k reportingu udržitelnosti a EU taxonomie. Stavíme na dlouholeté zkušenosti v oblasti udržitelného stavitelství, spolupracujeme s developery, nemovitostními fondy a energetickými společnostmi. Zajistíme orientaci jak v právní, tak i technické části problematiky ESG.
Využijte zkušenosti našeho týmu a zajistěte si přístup k zeleným financím.
ESG Obraťte se na nás

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru