Jak nakládáme s osobními údaji?

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů: Frank Bold Advisory, s.r.o., IČ 28279026, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno

telefon: +420 515 915 081 e-mail: office@frankboldadvisory.cz (dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

1) Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:
1) Uchazeči o zaměstnání nebo stáž
2) Stážisté a absolventi stáže
3) Naši dodavatelé zboží a služeb
4) Klienti
5) Potenciální klienti
6) Třetí osoby v souvislosti s námi poskytnutými službami
7) Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
8) Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení
9) Novináři

Kategorie subjektů údajů

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Uchazeči o zaměstnání nebo o stáž

Posouzení vhodnosti uchazeče při výběrovém řízení a znovu oslovení v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době.

 • Právním základem je plnění smlouvy, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

 • Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené ve Vašem životopise.

Osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od ukončení výběrového řízení.

Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.

 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci uchazečů

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.

Vedení evidence výsledků výběrových řízení

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.

 • Zpracováváme pouze základní identifikační a kontaktní údaje spolu s informací o výsledku výběrového řízení, abychom s touto informací mohli pracovat v případě, že se budete opětovně ucházet o zaměstnání

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Stážisté a absolventi stáže

Plnění a realizace smluv uzavřených se stážisty

 • Právním základem je plnění smlouvy, zejména dohody o výkonu odborné stáže.

 • Zpracováváme zejména identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech stážistů za účelem realizace smluvního vztahu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Udržování komunity absolventů naší stáže a vzájemné propojování absolventů včetně zasílání informačních e-mailů o našich činnostech

 • Právním základem je náš oprávněný zájem

 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o vzdělání.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Naši dodavatelé zboží a služeb

Plnění smlouvy

 • Právním základem je plnění smlouvy.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí služeb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s našimi službami

 • Právním základem je náš oprávněný zájem

 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Klienti

Poskytování služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům

 • Právním základem je plnění smlouvy.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí služeb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.

  Tyto údaje jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných povinností ze smluv uzavřených mezi námi a našimi klienty.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení.

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.

 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.

 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Potenciální klienti

Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.

 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí

Zajištění průběhu semináře, konference nebo jiné akce

 • Právním základem je plnění smlouvy.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (zejména do skončení akce).

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.

 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.

 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení

Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je souhlas.

 • Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje.

 • Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Novináři

Udržování platformy novinářů k medializaci našich analýz

 • Právním základem je náš oprávněný zájem

 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

2) Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle našich pokynů (poskytovatelé cloudových nebo hostingových služeb, další provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb, jakými jsou nástroj pro rozesílání newsletteru, aplikace, která umožňuje rozesílat registrovaným zájemcům hromadné zprávy pomocí Facebook Messengeru, portál pro prezentaci firem, účetní společnost nebo program pro správu HR;

ostatním členům skupiny Frank Bold při výkonu společné administrativy;

orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, finanční správa, správa sociálního zabezpečení);

jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

3) Cookies

Naše internetové stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

Google Analytics – používáme tuto službu za účelem získání statistických informací, přičemž společnost Google si získané údaje může ponechat též pro vlastní potřebu v souladu se Zásadami ochrany soukromí dostupnými na http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy;

Tag Manager – Google nastavuje soubory cookies k analýze provozu na tomto webu. Informace o našem používání našeho webu jsou za tímto účelem sdíleny se společností Google (https://www.google.com/analytics/tag-manager/; https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs)

Facebook Pixel – javascriptový kód, který nám umožňuje měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy uživatelů pro naši komunikaci (https://www.facebook.com/business/help/952192354843755)

4) Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5) Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00
Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru