Podmínky poskytování konzultačních služeb Frank Bold Advisory, s.r.o.

Co spadá pod naše služby a jak je poskytujeme?

Domluvené služby poskytujeme s náležitou odbornou péčí a s přihlédnutím k nejlepším zájmům klienta. Dbáme na to, aby výsledkem byla vždy kvalitní práce. Řídíme se přitom veškerými právní předpisy a etickým kodexem.

Naše služby zahrnují zejména přípravu vhodné strategie pro klienta, poskytování expertních analýz, návrhů a doporučení, konzultace s klientem, jednání a realizaci PR a marketingových služeb pro klienta.

Z důvodu snížení dopadů na životní prostředí i rychlosti a efektivity našim klientům zasíláme písemné výstupy emailem, ledaže si výslovně přejí zaslat je poštou. Všechny elektronické dokumenty jsou zasílány ve formátech kompatibilních s běžným softwarovým vybavením (doc, pdf). Jednáním se rozumí jak osobní kontakt, tak komunikace za použití telefonu, emailu, video konference nebo jiných prostředků komunikace na dálku.

Komu jsou naše písemné výstupy určeny?

Všechny písemné výstupy (např. analýzy, stanoviska, doporučení apod.) jsou důvěrného charakteru a jsou určeny výhradně pro potřeby klienta. Písemné výstupy proto nemohou být poskytnuty třetím osobám odlišným od klienta či zveřejněny bez našeho předchozího souhlasu, ledaže je s klientem výslovně dohodnuto jinak.

Jak je účtována sazba za naše služby?

Sazbu za poskytnuté služby si s klienty sjednáváme individuálně a je účtována za každých započatých deset minut.

Rešerše a jednodušší úkony mohou vykonávat také námi zaměstnaní studenti, za jejich práci účtujeme našim klientům sníženou hodinovou sazbu ve výši jedné třetiny hodinové sazby sjednané za naše služby s klientem, přičemž je účtováno každých započatých deset minut.

Pokud v nabídce stanovíme hodinový rozsah poskytovaných služeb časovým odhadem, takto stanovený rozsah služeb se může změnit. Z povahy věci není vždy možné zajistit jeho absolutní přesnost, proto se čas potřebný pro poskytnutí služby může navýšit až o 20 % času oproti uvedenému odhadu. Takovéto navýšení se nepovažuje za podstatné překročení původního odhadu, které by vyžadovalo souhlas klienta. O případném rozsáhlejším navýšení původního rozsahu klienty předem informujeme a vyžádáme si jejich souhlas s navýšením.

V některých případech stanovujeme cenu konzultační služby jako tzv. fixní (balíček). Garantujeme tím cenu služby a v nabídce vymezíme, co přesně bude obsahem poskytnuté služby. Veškerá další práce vykonaná pro klienta nad rámec balíčku se pak řídí domluvenou hodinovou sazbou pro vícepráce.

Může se sjednaná sazba zvýšit?

V případech, kdy je cena za naše služby sjednána hodinovou sazbou a tyto služby jsou poskytovány dlouhodobě, máme právo jednostranně zvýšit sjednanou hodinovou sazbu, nejdříve však po 6 měsících od uzavření smlouvy s klientem. K jednostrannému zvýšení může dojít opakovaně, ne však dříve, než po uplynutí dalších 6 měsíců od posledního zvýšení sazby.

V takovém případě oznámíme zvýšení hodinové sazby klientovi e-mailem zaslaným na kontaktní adresu poskytnutou nám klientem, a to nejméně 1 měsíc před zamýšleným zvýšením sazby. Klient má právo smlouvu vypovědět. Nevypoví-li klient smlouvu ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o zvýšení sazby, použije se na služby poskytované klientovi po této lhůtě zvýšená hodinová sazba uvedená v oznámení zaslaném klientovi.

Jak je účtován promeškaný čas?

V případě, že služby neposkytujeme v našem sídle nebo pobočce, účtujeme náhradu za promeškaný čas cestou do místa poskytování služby a zpět, a dále náhradu za čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání s klientem či jinou osobou, pokud ke zpoždění nedošlo naší vinou. Sazba náhrady zmeškaného času je ve výši jedné třetiny sazby za konzultační služby.

Jak jsou účtovány administrativní a hotové výdaje?

V rámci vydané faktury účtujeme částku ve výši 2,5 % z odměny za poskytnuté služby jako paušální náhradu nákladů na telekomunikační poplatky, tisk, kopírování a poštovné, neboť jejich detailní vyčíslení by bylo administrativně a časově náročné. V této částce jsou zahrnuty také náklady na vedení zakázky, průběžný management i finální kontrolu správnosti vyúčtování a fakturace tak, aby plně odpovídaly poskytnuté službě a společné domluvě na ceně nebo rozsahu.

V případě, že si obstarání některých záležitostí klienta vyžádá vynaložení jiných hotových výdajů, například cestovné, účtujeme pouze účelně vynaložené výdaje. Pokud za tímto účelem využijeme pro cestování automobil, jsou takové cestovní výdaje účtovány ve výši 10 Kč za 1 kilometr. Tyto hotové výdaje jsou klientovi jednotlivě vyčísleny a vyúčtovány při fakturaci služeb.

Máme právo požadovat zálohu?

Máme právo podmínit v konkrétním případě poskytování služeb uhrazením zálohy. Uhrazená záloha je následně klientovi řádně vyúčtována fakturou.

Jak probíhá fakturace našich služeb?

Poskytnuté služby fakturujeme klientům zpravidla měsíčně, případně po dokončení určité části poskytované služby, na základě elektronického daňového dokladu zasílaného na e-mailovou adresu klienta. Splatnost faktury je minimálně 14 dnů ode dne odeslání faktury klientovi. Upozorňujeme, že jsme plátcem DPH, a ke sjednané smluvní odměně, náhradě hotových výdajů a náhradě za promeškaný čas tak bude připočtena daň z přidané hodnoty podle předpisů platných v době fakturace.

Co se stane, když nezaplatíte včas?

Rozumíme tomu, že se může platba za služby nedopatřením opozdit nebo že se může náš klient ocitnout ve finanční tísni. Pokud nás v takovém případě klient neprodleně kontaktuje, jsme připraveni řešit tuto situaci flexibilně, např. formou splátkového kalendáře nebo poskytnutím zajištění například ve formě ručení jiné osoby. Pokud se však nedohodneme na způsobu jejího řešení do 14 dnů od uplynutí lhůty splatnosti faktury, zavazuje se klient zaplatit zákonný úrok z prodlení a počínaje 15. dnem prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Je možné reklamovat poskytnuté služby?

Kvalitní a profesionální služby našim klientům jsou pro nás prioritou. Klient má právo písemně reklamovat kvalitu a kvantitu poskytovaných služeb bezodkladně po jejich poskytnutí. V případě, že bude shledáno pochybení, učiníme veškeré nezbytné kroky k nápravě dané situace.

Vztahují se na spotřebitele zvláštní práva?

V případech, kdy je smlouva uzavírána na dálku nebo mimo naše obchodní prostory, mají klienti, kteří jsou považováni právními předpisy za spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni přijetí nabídky. Všichni klienti-spotřebitelé mají možnost využít bezplatného mimosoudního řešení jakéhokoliv sporu, který by mohl v budoucnu vzniknout ze smluvního vztahu mezi námi a jimi. V takovém případě je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz) s návrhem na zahájení mimosoudního řešení sporu. Toto řešení by mělo být ukončeno zpravidla ve lhůtě 90 dnů od jeho zahájení. Náležitosti návrhu jsou uvedeny v § 20n zákona o ochraně spotřebitele.

Jak nakládáme s osobními údaji klientů a jak je chráníme?

S osobními údaji našich klientů nakládáme v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné ode dne 1. 12. 2023.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru