Velký přehled ESG v roce 2024: Na co se připravit?

4.4.2024
Jaké novinky v oblasti udržitelných financí a nefinančního reportingu čekat v letošním roce, na co se připravit a kdy? Připravili jsme pro vás přehled klíčových změn nejen v ESG reportingu v roce 2024. 

První vlna firem začíná s povinným reportingem udržitelnosti

Od začátku finančního roku 2024 už musí největší firmy spadající pod směrnici CSRD shromažďovat data a informace podle požadavků evropských standardů pro reporting o udržitelnosti (ESRS). Týká se to bank, pojišťoven a firem obchodujících cenné papíry na regulovaném trhu s více jak 500 zaměstnanci. V Česku je to např. ČEZ, Škoda Auto, Komerční banka, Česká spořitelna nebo EPH. Tyto podniky musí vydat prohlášení o udržitelnosti (neformálně nazývané ESG report) v rámci své výroční zprávy vydané v roce 2025.
Na další firmy dopadne povinnost o rok později (sběr dat za rok 2025, vydání zprávy 2026), nicméně už v tomto roce k nim začnou propadávat informační požadavky velkých firem a bank, které budou potřebovat shromáždit informace od dodavatelů a zákazníků pro analýzu materiality nebo výpočet uhlíkové stopy.
Pro menší firmy, které musí vydat povinný ESG report s daty za rok 2025, představuje následujících 12 měsíců zároveň poslední možnost vyzkoušet si reportování “nanečisto” a zavést si potřebné reportingové politiky a procesy v dostatečném předstihu před tím, než bude zpráva o udržitelnosti podléhat auditu. Týká se to nejen automatizace sběru dat, ale také např. implementace procesu analýzy materiality, která je pro kvalitní reporting klíčová.
“Menší firmy, na které dopadá povinný ESG reporting ve druhé vlně, čeká řada výzev – od sběru potřebných dat, přes spolupráci s dodavatelsko-odběratelským řetězcem, po zavedení procesů k řízení a analýze materiality. Firmám, které chtějí být dobře připravené na vydání první zprávy podle ESRS, už nyní pomáháme nastavovat implementační plán, aby měly v roce 2025 všechny klíčové položky zavedené a odzkoušené,” vysvětluje Filip Gregor, vedoucí týmu Frank Bold Advisory a člen Sustainability Reporting Board EFRAG.

Banky musí zveřejňovat podíl zelených investic

Paralelně s reportingovými povinnostmi pod směrnicí CSRD dopadá na podniky také povinnost zveřejňovat informace podle nařízení o taxonomii udržitelných aktivit. Tyto informace se vykazují v rámci zmiňovaného prohlášení o udržitelnosti ve výroční zprávě, řídí se ale vlastními pravidly pro reporting dle taxonomie.
Ve finančním roce 2024 (za rok 2023) musí nově banky a investoři reportovat konkrétní indikátory ukazující podíl půjček a investic, které poskytly na zelené projekty podle kritérií taxonomie udržitelných aktivit. Jedná se zejména o indikátor green asset ratio, který vyjadřuje podíl expozic v souladu s taxonomií (tzv. taxonomy-aligned) v porovnání s celkovými aktivy.
Firmy se potřebují připravit na zvýšené informační požadavky bank a investorů, kteří musí povinně posuzovat soulad svých investic s taxonomií," upozorňuje Filip Gregor z Frank Bold Advisory.
Velké nefinanční podniky s více než 500 zaměstnanci a s cennými papíry na burze už konkrétní indikátory podle taxonomie reportují od roku 2023.
Konkrétně jde o:
  • podíl obratu pocházejícího z výrobků nebo služeb souvisejících s udržitelnými činnostmi dle taxonomie
  • podíl kapitálových a provozních výdajů týkajících se aktiv nebo procesů souvisejících s udržitelnými činnostmi dle taxonomie
Od roku 2024 jim přibude povinnost zahrnout do posouzení a reportingu aktivit způsobilých pro taxonomii (tzv. taxonomy-eligible aktivity) také hospodářské činnosti obsažené ve druhém delegovaném aktu k taxonomii.
Povinnost reportingu dle taxonomie bude postupně nabíhat také pro všechny firmy, které spadají pod směrnici CSRD (viz výše).

ČNB dostane pokyny, jak ESG reporting vymáhat

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) vydá v roce 2024 pokyny, jak mají odpovědné národní autority vykonávat dohled nad informacemi o udržitelnosti, které budou reportovat  kótované společnosti podle směrnice CSRD, standardů ESRS a nařízení o taxonomii. Cílem je, aby národní orgány, jako je Česká národní banka, zavedly u kótovaných společností stejně důkladný dohled nad reportingem udržitelnosti, jako je u finančního výkaznictví. 
Nyní probíhá veřejná konzultace k návrhu pokynů - draft Guidelines on Enforcement of Sustainability Information. Finální guidelines lze očekávat ve druhé polovině roku," předpovídá Filip Gregor.

Největší podniky budou řešit negativní dopady v celém dodavatelském řetězci

V půlce prosince se unijním zákonodárcům podařilo dosáhnout politické dohody na znění směrnice o náležité péči v oblasti udržitelnosti (CSDDD), která přinese největším korporacím povinnost řešit negativní dopady v celém jejich dodavatelském řetězci. 
Zahrnuté společnosti, banky a investoři budou například muset přijmout a zavést klimatické tranziční plány, včetně cílů snižování emisí skleníkových plynů, které budou v souladu s cíli Pařížské dohody. 
Směrnice se vztahuje – nejdříve od roku 2027 – na společnosti s více než 500 zaměstnanci a s obratem vyšším než 150 milionů eur. Nová pravidla se budou týkat také společností s více než 250 zaměstnanci a obratem 40 milionů eur, a to v případě, že více než 50 % tohoto obratu pochází z vysoce rizikového odvětví (např. oděvní nebo těžební průmysl). Směrnice se bude vztahovat i na společnosti mimo EU, pokud překročí určité prahové hodnoty obratu na evropském jednotném trhu. 
Nyní budou unijní vyjednavači pracovat na finalizaci technických detailů textu před jeho formálním přijetím Evropským parlamentem a Radou EU.

Nový standard EU pro zelené dluhopisy

Na konci roku 2023 bylo formálně přijato nařízení EU o evropských zelených dluhopisech, které stanovuje pravidla pro dluhopisy, které se chtějí prezentovat pod označením “EUGB” (tj. evropský zelený dluhopis). Hlavní část nařízení se použije až od prosince 2024, některá ustanovení jsou aplikovatelná už od prosince 2023. 
EUGB je dobrovolným standardem, který vyžaduje, aby výnosy z dluhopisů byly vynaloženy na aktivity, které jsou klasifikovány jako udržitelné podle taxonomie EU. Nařízení také vyžaduje, aby byly dluhopisy ověřené externím ověřovatelem, který bude zapsán ve zvláštním registru ESMA (European Securities and Markets Authority), která nad ním bude vykonávat dohled.
Očekávání EU je, že investoři budou preferovat nákup zelených dluhopisů označených jako EUGB oproti zeleným dluhopisům vydaným dle jiných metodik (např. ICMA Green Bond Principles), a to díky navázání na kritéria taxonomie a vyšší transparentnosti ohledně alokace výnosů z prodeje. 

Blíží se zásadní proměna real estate sektoru

Revize směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD), která výrazně ovlivní celý sektor budov v EU, už má od prosince 2023 finální podobu. Na konečném znění směrnice se dohodli zástupci Evropského parlamentu, Rady a Komise. Formálně by měla být směrnice přijatá v první polovině roku 2024, následně začne transpozice do národního práva členských států. 
Nejvýznamnějšími změnami, které revize přináší, jsou:
  • zavedení standardu budov s nulovými emisemi skleníkových plynů (tzv. ZEB – zero emission building standard)
  • ukončení vytápění a chlazení budov pomocí spalování fosilních paliv v místě
  • povinné instalace solárních zdrojů na střechách budov
  • povinné renovace energeticky náročnějších budov

Získejte náskok díky ESG reportingu

Pomáháme firmám nastavit ESG strategii a zpracovat ESG reporting podle nové evropské legislativy, a získat tak klíčová data pro své klienty, obchodní partnery a finanční instituce.
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru