I vaše firma může těžit z EU Taxonomie. Ukazujeme příklady konkrétních příležitostí ve třech sektorech

11.1.2024
Firmy, které se v Taxonomii rychle zoorientují mohou získat přístup nejen k levnějším financím, ale i k úplně novým obchodním možnostem nebo klientům. Přinášíme přehled konkrétních příležitostí pro sektory real estate, výroby a zpracování odpadů. 
Na seznam udržitelných činností podle EU přibyly další byznysové aktivity. Evropská komise v létě přijala takzvaný Environmental Delegated Act, který určuje, jaké činnosti významně přispívají k ochraně vodních zdrojů, přechodu na oběhové hospodářství, omezování znečištění a podpoře biodiverzity. Dosud byly definované pouze aktivity přispívající k mitigaci a adaptaci klimatické změny. 

Co je to Taxonomie

Taxonomie je hlavním vodítkem pro nasměrování financí do udržitelných projektů. Aby mohla být obchodní činnost klasifikovaná jako udržitelné podle Taxonomie, musí splňovat kritéria pro významný příspěvek k jednomu z těchto šest cílů:
  • adaptace na klimatickou změnu a mitigace klimatické změny (kritéria definovaná v Climate Delegated Act, 2021),
  • ochrana vodních zdrojů, přechod na oběhové hospodářství, omezování znečištění a podpora biodiverzity (nová kritéria definovaná v Environmental Delegated Act, 2023)
Dále musí splňovat takzvaná DNSH (“do no significant harm”) kritéria, která zajišťují, že aktivita nemá negativní dopady na zbylé cíle.  
V neposlední řadě je potřeba, aby firma prokázala dodržení minimálních ochranných opatření týkajících se prevence nebo zmírňování nepříznivých sociálních a environmentálních dopadů v celém hodnotovém řetězci, což v praxi znamená zavedení systému náležité péče, neboli sustainability due diligence.

Real estate: zelené fondy, bondy a banky

Pro společnosti podnikající ve výstavbě a investicích do nemovitostí představuje Taxonomie především příležitost pro přístup k zeleným financím. Banky opakovaně deklarují, že Taxonomie bude hlavním kritériem pro poskytování zvýhodněných zelených úvěrů. 
Další významnou příležitostí je zvyšující se zájem nemovitostních fondů o zelené projekty. Fondy nyní často hledají cesty k ozelenění svých portfolií, aby přilákaly více investorů, případně aby mohly vydat zelené dluhopisy nebo se klasifikovat jako zelený fond podle nařízení SFDR. Pro vydání zelených dluhopisů podle standardu EU i pro klasifikaci fondu podle článku 9 nařízení SFDR je přitom potřeba řešit soulad s Taxonomií.
Hlavním kritériem pro udržitelnou výstavbu podle Taxonomie je energetická náročnost o 10 % nižší, než je standard pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Alternativně může mít nová budova energetickou náročnost horší (nejhůře PENB “C”), ale musí disponovat plánem pro přijetí adaptačních opatření, která podstatně snižují nejvýznamnější fyzická klimatická rizika, jsou založená na odborném posouzení situace a monitorována na základě předem stanovených indikátorů (KPIs). Obdobně to platí i pro akvizice stávajících budov.

Co je nového?

Firmy mají nově možnost splnit soulad s Taxonomií také dodržením kritérií pro významný příspěvek k cirkulární ekonomice. Jedním z těchto kritérií je mimo jiné využívání sekundárních materiálů pro stavbu takovým způsobem, že tři nejtěžší kategorie stavebních materiálů splňují maximální množství primárních surovin (viz tabulka). 
Zdroj: Environmental Delegated Act, Annex II, s. 34
Jako udržitelné se klasifikují i další aktivity, které firmy působící v real estate běžně provádí, zejména jde o instalaci obnovitelných zdrojů v budovách, zateplení a instalaci technického vybavení pro zvýšení energetické efektivity a monitoring dat. 
Firmám se vyplatí zmapovat, jaké aktivity a kritéria Taxonomie obsahuje, včetně nově přijatého Environmental Delegated Act. Dost možná zjistí, že některá kritéria pro ně není obtížné splnit a budou díky tomu moct prezentovat své projekty jako taxonomy-aligned, což bude v následujících letech lákadlo pro všechny investory, kteří musí podíl takových investic povinně vykazovat,” vysvětluje Filip Gregor, hlavní ESG expert ve Frank Bold Advisory.

Odpady: nová poptávka ze stavebnictví i energetiky

Zatímco u stavby budov spočívají příležitosti primárně v dostupnějším financování, pro odpadové hospodářství vytváří Taxonomie zcela nové obchodní možnosti. Díky zaměření Taxonomie na cirkularitu musí část aktivit splňovat požadavky na management a zpracování odpadu v rámci DNSH kritérií. Podle nově vydaného Environmental Delegated Act zároveň může řada aktivit splnit podmínku významného příspěvku právě dodržením kritérií pro zacházení s odpady. To vytváří pro sektor odpadového hospodářství zcela novou poptávku.

Po čem bude růst poptávka?

Níže najdete výčet příkladů služeb a produktů, které budou poptávat firmy, jež chtějí splnit soulad s Taxonomií v různých sektorech. 
  • Recyklace nebo znovupoužití stavebního odpadu
  • Druhotné suroviny pro stavbu budov
  • Podíl recyklované složky v obalech
  • Biologický odpad pro energetické využití
“Mimo pokrývání poptávky v jiných sektorech se odpadové firmy mohou soustředit čistě na financování vlastních aktivit – v oblasti odpadového hospodářství se jich jako udržitelných kvalifikuje celá řada,” vysvětluje Gregor: Jde například o oblasti, jako je sběr a přeprava odpadu, rozklad a kompostování odpadu, materiálové využití odpadu nebo energetické využití skládkového plynu, výroba plastů pomocí mechanické nebo chemické recyklace atd. 

Výroba: příležitost pro transformaci emisně náročných odvětví

V sektoru výroby se jako udržitelné kvalifikují aktivity, jako je výroba obnovitelných zdrojů energie, zařízení pro zvýšení energetické efektivity nebo výroba baterií. Za zelené lze podle Taxonomie označit ale i výrobu “tradičních” materiálů, jako jsou cement, železo nebo ocel. Hlavním kritériem je dodržení emisních limitů.
“I pro takzvaně špinavé firmy, tak Taxonomie představuje příležitost k transformaci, a to zejména kvůli končícím emisním povolenkám zdarma. Od roku 2026 do roku 2034, bude postupně ukončován systém rozdělování emisních povolenek zdarma pro sektory, kde hrozí tzv. carbon leakage, tedy. přemístění výroby do zemí, kde nejsou tak přísná pravidla ohledně emisí uhlíku,” vysvětluje Gregor z Frank Bold Advisory.
Čtěte více v našem článku: Změny v bezplatných emisních povolenkách: na koho dopadnou a jak se na ně připravit?
Mezi těmito sektory je právě i výroba cementu, železa, oceli a produkce hliníku. Firmy tedy budou mít silnou pobídku pro snížení emisí, přičemž při splnění kritérií Taxonomie budou moct těžit z výhod klasifikace aktivity jako zelené.
Podobně jako v případě odpadového hospodářství zároveň vznikne výrobním firmám nová poptávka, a to po emisně málo náročných materiálech, jakými bude právě cement nebo ocel splňující kritéria Taxonomie. Tyto materiály bude pro své projekty opět poptávat zejména stavební sektor, který potřebuje nízkoemisní materiály pro snižování svých nepřímých emisí Scope 3. 

Potřebujete se zorientovat Taxonomii a získat přístup k levnějším financím?

Zmapujeme pro Vás, jaké aktivity a kritéria Taxonomie se Vás týkají. Pomůžeme Vám nastavit cíle pro ESG reporting a zavést celý proces do chodu firmy.. 
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru