Velký přehled ESG v roce 2023: Co se změní v reportingu a standardech

12.4.2023
Jaké legislativní novinky čekat v letošním roce, na co se připravit a kdy? Připravili jsme pro vás přehled klíčových změn v oblasti udržitelnosti. 

Po obecných ESG standardech přichází sektorové

V listopadu 2022 byl finálně schválený povinný reporting o udržitelnosti pro téměř 50 tisíc firem v EU (směrnice CSRD). Tento rok budou národní vlády pracovat na přenesení legislativy do národního práva. 
Data o udržitelnosti budou společnosti reportovat podle jednotných standardů. Pro úplně všechny firmy napříč sektory budou platit obecné standardy, které už jsou dokončené a Evropská komise by je měla po probíhajících konzultacích finálně přijmout v první polovině tohoto roku. Obecné standardy zahrnují strategické informace a 10 tematických oblastí včetně klimatu, biodiverzity, vlastní pracovní síly nebo obchodního chování. 
Přehled klíčových ESG dat z EU standardů najdete v tomto článku.
Rok 2023 bude zásadní pro vývoj sektorových standardů, podle kterých budou navíc reportovat firmy z klíčových oblastí pro transformaci ekonomiky, jako je energetika, doprava nebo zemědělství. Návrh sektorových standardů pro veřejnou konzultaci bude publikovaný v prvním čtvrtletí 2023. Finálně přijaté by měly být v první polovině roku 2024.
“Povinnost zveřejňovat ESG informace začne pro většinu firem platit od roku 2025, záleží ovšem na jednotlivých členských státech, někde to může být už od 2024. ESG reporting ale není jen o legislativě. Sledování dat o udržitelnost pomáhá firmám šetřit na energiích i materiálech, budovat lepší vztahy s partnery nebo získávat výhodnější financování,” uvedl Filip Gregor, ESG expert Frank Bold Advisory.
Pro firmy bývá výhodné začít s reportingem ještě předtím, než to po nich vyžaduje legislativa. Sběr dat a nastavení procesů zároveň zabere čas, proto společnostem ve Frank Bold doporučujeme začít co nejdřív. 
O praktické zkušenosti se zaváděním ESG reportingu se s námi nedávno podělila vedoucí ESG ve společnosti Decathlon: “Když jsme začali reportovat data o udržitelnosti, přimělo nás to lépe se organizovat a klást si důležité otázky ohledně našeho směřování, což je pro firmy důležité. Díky reportingu jsme také časem rozvinuli nový byznys model. Nesnažte se být na začátku dokonalí, postupně se budete zlepšovat.” 
Poslechněte si celý rozhovor v podcastu Frankly Speaking.

Začíná reporting podílu udržitelných aktivit

Velké podniky, které zveřejňují ESG data podle původní směrnice NFRD, reportují od začátku roku také informace o tom, jak a do jaké míry jsou činnosti podniku spojené s udržitelnými aktivitami dle EU taxonomie. 
“Jde především o nastavení transparentnosti, neočekává se, že nyní budou firmy dosahovat vysokých podílů. Postupný progres společností se předpokládá do budoucna spolu s vývojem na trhu,” doplnil Filip Gregor z Frank Bold Advisory. 
Od 1. ledna 2023 zveřejňují velké firmy (nad 500 zaměstnanců) následující informace:
  1. podíl svého obratu pocházejícího z výrobků nebo služeb souvisejících s udržitelnými činnostmi dle Taxonomie
  1. podíl svých kapitálových výdajů a podíl svých provozních výdajů týkajících se aktiv nebo procesů souvisejících s udržitelnými činnostmi dle Taxonomie
Jako udržitelné se dle taxonomie kvalifikují aktivity, které:
  • významně přispívají k naplňování stanovených šesti environmentálních cílů (mitigace klimatické změny, adaptace na klimatickou změnu, ochrana vodních zdrojů, cirkulární ekonomika, prevence a kontrola znečištění, biodiverzita)
  • nezpůsobují významnou újmu ostatním cílům (splňují specifické požadavky “do no significant harm”)
  • dodržoujít minimální ochranná opatření týkající se prevence nebo zmírňování nepříznivých sociálních a environmentálních dopadů v celém hodnotovém řetězci
  • splňují technická screeningová kritéria pro významný pozitivní příspěvek k alespoň jednomu ze šesti environmentálních cílů

Tvoří se pravidla pro větší odpovědnost korporací

Proces náležité péče (due diligence) zahrnuje identifikaci aktivit společnosti (a jejího dodavatelského řetězce), které by mohly mít závažné negativní dopady na životní prostředí nebo lidská práva. 
V první polovině tohoto roku by měla EU dospět k finální verzi legislativy (směrnice CSDDD), která pro velké firmy stanoví povinnost provádět due diligence a identifikované problémy řešit přiměřeně vůči svým možnostem a zapojení do problémů. 
Českému předsednictví v Radě EU se na začátku prosince podařilo dojednat kompromisní řešení mezi členskými státy, letos bude pokračovat legislativní proces v Evropském parlamentu a dále jednání mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Evropský parlament bude o návrhu hlasovat v květnu.
Očekává se, že výsledná směrnice bude představena za španělského předsednictví ve druhé polovině roku 2023.
Nová legislativa se bude týkat velkých korporací. Měla by pomoct předcházet takovým případům, jako byla například nedávná kauza evropských firem s nábytkem, které v rámci svého dodavatelského řetězce nakupují produkty pocházející z běloruských pracovních táborů. 
Mapování vlastního dodavatelského řetězce může už nyní přinést firmám řadu benefitů, například větší odolnost vůči krizím nebo prevenci vůči reputačnímu riziku. Více o implementaci due diligence z pohledu byznysu se dozvíte v našem podcastu Frankly Speaking v rozhovoru s Juliem Lavarinim (manažerem dodavatelského řetězce v potravinářské firmě Lorenz) nebo Théo Jaekelem (ředitelem pro byznys a lidská práva ve společnosti Ericsson). 

Nové reportingové normy pro banky a investory

Od ledna 2023 jsou účinné regulační technické normy (RTS), které upřesňují, co přesně musí banky a investoři zveřejňovat v rámci povinného reportingu účastníků finančního trhu (nařízení SFDR). Normy vyjasňují obsah, metodologii a strukturu informací ve vztahu k jednotlivým indikátorům udržitelnosti (klima, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv, boj proti korupci a úplatkářství) a light-green a dark-green produktům. 
Jedním z cílů nařízení SFDR je zajistit větší transparentnost na trhu, aby si klienti mohli být jistí skutečnou zeleností nabízených produktů.
Účastníci finančního trhu budou na základě nových RTS norem informovat o hlavních nepříznivých dopadech (Principal Adverse Impacts). Informace k negativním dopadům na faktory udržitelnosti musí společnosti zveřejnit do 30. června 2023, a to za celý rok 2022. 
Od 30. prosince 2022 také pro banky a investory platí, že musí mít u každého finančního produktu uvedené jasné a odůvodněné vysvětlení toho, zda a případně jak finanční produkt zohledňuje hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Tyto povinnosti se však omezují jen na ty účastníky finančního trhu, kteří nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti zohledňují, mají přes 500 zaměstnanců nebo jsou součástí skupiny, která má na konsolidovaném základě přes 500 zaměstnanců.

Finalizace pravidel pro zelené dluhopisy

Na začátku prvního čtvrtletí 2023 začnou Evropský parlament, Rada EU a Komise vyjednávat o finální podobě nařízení k EU zeleným dluhopisům. Navrhovaná legislativa by měla zajistit jednotný evropský standard pro zelené dluhopisy. 
Podle návrhu nařízení budou dluhopisy označené jako EuGB (European green bond) muset investovat 100 % finančních prostředků do udržitelných aktivit dle EU taxonomie. Investor tak bude mít jistotu, že takové portfolio je skutečně udržitelné. 
Pro vydání dluhopisů dle evropského standardu bude zároveň povinné doložit kladné stanovisko registrovaného externího posuzovatele. Externí posouzení od nezávislého subjektu je klíčem k transparentnosti zelených investic.

Vzestup OZE a odblokování komunitní energetiky

Kromě obecné ESG legislativy, která se týká firem a investorů, přichází množství změn pro klíčové sektory. Zrychluje se zejména výstavba malých obnovitelných zdrojů – ještě do před koncem roku 2022 nabylo účinnosti nařízení Rady EU, které zásadně urychlí povolovací proces pro připojování obnovitelných zdrojů. V České republice zároveň prošla Parlamentem novela známá jako Lex OZE I., která zjednodušuje povolování malých i velkých výroben energií, v přípravě je zároveň zv. Lex OZE II, který má odblokovat potenciál komunitní energetiky.

Řešíte zavedení ESG strategie a reporting

Zavedením nástrojů ESG pomůžeme vaší firmě lépe analyzovat rizika a příležitosti spojené s udržitelností.
ESG Domluvte si u nás konzultaci

Stahujte praktické ESG Guidelines a videokurz

Prošli jsme stovky stran právních a technických dokumentů k tématu ESG reportingu a CSRD. Zaregistrujte se a pošleme Vám unikátní ESG Reporting Guidelines, sadu praktických materiálů k EU legislative včetně due diligence a e-book Bold Future. Chcete vědět víc? Kupte si záznamy z našich praktických workshopů o ESG, CSRD a EU taxonomii.

Naše služby

Uhlíková stopa a ESG reporting

Spočítáme vám uhlíkovou stopu a zkonzultujeme ESG.

ESG pro Tier 1 a 2 dodavatele

Vyřešíme reportování dat pro vaše odběratele.

ESG pro pokročilé

Řešení pro real estate, zelené finance, PR a event management.

Školení a videokurz o ESG

Objednejte si školení na míru nebo si kupte záznam našeho videokurzu o ESG.

ESG Reporting Guidelines

Stahujte praktický návod. Provedeme vás reportingem krok za krokem.

PR, marketing a eventy

Zaměřujeme se na náročná témata, pořádáme eventy, složité věci vysvětlíme.

Jsme součástí expertní skupiny
Frank Bold
Copyright © 2023 Frank Bold

Přihlásit se k odběru newsletteru